Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem serwisu e-covidtest.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

1.2. Za pośrednictwem Serwisu dostępne są wskazane w Regulaminie usługi świadczone, odpowiednio do zakresu wskazanego w Regulaminie, przez e-covidtest.com reprezentowane przez Render Konrad Kosmala.

1.3. Regulamin obejmuje postanowienia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.4. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie, utrwalanie i wydrukowanie.

1.5. Zamawiający i Użytkownik może skontaktować się z e-covidtest.com korzystając z adresu e-mail: [email protected]  Kontakt jest także możliwy za pośrednictwem telefonu 501 110 922.

1.6. E-covidtest.com nie pobiera opłat za komunikację z Klientem lub Użytkownikiem z wykorzystaniem wskazanego powyżej w punkcie 1.5 środka porozumiewania się na odległość, a Klient lub Użytkownik ponosi ewentualne koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami usług telekomunikacyjnych.

2. DEFINICJE

2.1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług.

2.2. Serwis – oznacza platformę internetową dostępną pod adresem www.e-covidtest.com prowadzoną przez Render Konrad Kosmala. Serwis umożliwia zamówienie udostępnionych na stronie e-covidtest.com usług świadczonych przez e-covidtest.com na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

2.3. Render Konrad Kosmala z siedzibą w 00-193 Warszawa ul. Stawki 2/1707, NIP 5371537748, REGON 430745187, reprezentujący e-covidtest.com.

2.4. Usługodawca – oznacza, stosownie do zapisów Regulaminu – e-covidtest.com –  w zakresie świadczonych przez nie usług.

2.5. Użytkownik – osoba fizyczna lub przedsiębiorca na prawach konsumenta stosownie do świadczonej usługi lub łącznie świadczonych usług:

2.5.1. w ramach Covid IgG+IgM, rozumiany jako korzystający z usługi Covid IgG+IgM opisanej w szczególności pkt. 2.8 Regulaminu; Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego;

2.5.2 w ramach Covid Antygeny, rozumiany jako korzystający z usługi Covid Antygeny opisanej w szczególności w pkt. 2.9 Regulaminu; Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego;

2.5.3 w ramach Covid Antygeny ze Śliny, rozumiany jako korzystający z usługi Covid Antygeny ze Śliny opisanej w szczególności w pkt. 2.9 Regulaminu; Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego;

2.6. Zamawiający – osoba fizyczna lub przedsiębiorca na prawach konsumenta mający pełną zdolność do czynności prawnych składający zamówienie na usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu. Zamawiający jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

2.7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.8. Covid IgG+IgM – oznacza usługę świadczoną na zamówienie Zamawiającego na zasadach określonych w Regulaminie. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Covid IgG+IgM, należy przez to rozumieć integralne części usługi wskazane w punktach 2.8.1. i 2.8.2.i 2.8.3, chyba że zastrzeżono inaczej.

2.8.1. Zestaw Covid IgG+IgM dostarczony kurierem na wskazany przez Zamawiającego adres,

2.8.2 Skorzystanie z kontaktu telefonicznego dostarczonego z instrukcją wykonania testu z konsultantem w celu zrealizowania konsultacji lekarskiej niezbędnej do prawidłowego wykorzystania przez Użytkownika Zestawu Covid IgG+IgM.

2.8.3. Zestaw Covid IgG+IgM – zestaw służący do wykonania testu serologicznego na przeciwciała klas IgG i IgM SARS-CoV-2, składający się z akcesoriów oraz instrukcji niezbędnych w celu umożliwienia skorzystania z usługi Covid IgG+IgM, w tym przeprowadzenia konsultacji lekarskiej za pomocą kontaktu telefonicznego dostarczonego z instrukcją wykonania testu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do instrukcji postępowania, informacji przekazanych za pośrednictwem Zestawu Covid IgG+IgM wysłanego w celu realizacji usługi Covid IgG+IgM lub charakteru tej usługi, w szczególności dających się przewidzieć następstwach skorzystania z niej, Użytkownik może skonsultować się pisząc na adres [email protected] lub zadzwonić na numer 660 019 532 podając hasło podane na instrukcji dołączonej do testu. 

2.9. Covid Antygeny – oznacza usługę świadczoną na zamówienie Zamawiającego na zasadach określonych w Regulaminie. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Covid Antygeny, należy przez to rozumieć integralne części usługi wskazane w punktach 2.9.1 i 2.9.2 i 2.9.3, chyba że zastrzeżono inaczej.

2.9.1. Zestaw Covid Antygeny dostarczony kurierem na wskazany przez Zamawiającego adres.

2.9.2 Skorzystanie z kontaktu telefonicznego dostarczonego z instrukcją wykonania testu z konsultantem w celu zrealizowania konsultacji lekarskiej niezbędnej do prawidłowego wykorzystania przez Użytkownika Zestawu Covid Antygeny.

2.9.3. Zestaw Covid Antygeny– zestaw służący do wykonania testu na antygeny wirusa SARS-CoV-2, składający się z akcesoriów oraz instrukcji niezbędnych w celu umożliwienia skorzystania z usługi Covid Antygeny, w tym przeprowadzenia konsultacji lekarskiej za pomocą kontaktu telefonicznego dostarczonego z instrukcją wykonania testu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do instrukcji postępowania, informacji przekazanych za pośrednictwem Zestawu Covid Antygeny wysłanego w celu realizacji usługi Covid Antygeny lub charakteru tej usługi, w szczególności dających się przewidzieć następstwach skorzystania z niej, Użytkownik może skonsultować się pisząc na adres [email protected] lub zadzwonić na numer 660 019 532 podając hasło podane na instrukcji dołączonej do testu. 

2.10. Covid Antygeny ze Śliny – oznacza usługę świadczoną na zamówienie Zamawiającego na zasadach określonych w Regulaminie. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Covid Antygeny ze Śliny  należy przez to rozumieć integralne części usługi wskazane w punktach 2.10.1 i 2.10.2 i 2.10.3, chyba że zastrzeżono inaczej.

2.10.1. Zestaw Covid Antygeny ze Śliny dostarczony kurierem na wskazany przez Zamawiającego adres.

2.10.2 Skorzystanie z kontaktu telefonicznego dostarczonego z instrukcją wykonania testu z konsultantem w celu zrealizowania konsultacji lekarskiej niezbędnej do prawidłowego wykorzystania przez Użytkownika Zestawu Covid Antygeny ze Śliny.

2.10.3. Zestaw Covid Antygeny ze Śliny – zestaw służący do wykonania testu na antygeny wirusa SARS-CoV-2, składający się z akcesoriów oraz instrukcji niezbędnych w celu umożliwienia skorzystania z usługi Covid Antygeny ze Śliny, w tym przeprowadzenia konsultacji lekarskiej za pomocą kontaktu telefonicznego dostarczonego z instrukcją wykonania testu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do instrukcji postępowania, informacji przekazanych za pośrednictwem Zestawu Covid Antygeny ze Śliny wysłanego w celu realizacji usługi Covid Antygeny ze Śliny lub charakteru tej usługi, w szczególności dających się przewidzieć następstwach skorzystania z niej, Użytkownik może skonsultować się pisząc na adres [email protected] lub zadzwonić na numer 660 019 532 podając hasło podane na instrukcji dołączonej do testu. 

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

3.1. e-covidtest.com świadczy usługi świadczone drogą elektroniczną:

3.2. Za pośrednictwem Serwisu Zamawiający może dokonać zamówienia realizacji usługi Covid IgG+IgM, Covid Antygeny, Covid Antygeny ze Śliny w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie;

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu należy spełnić następujące wymagania techniczne:

4.1.1. Posiadanie sprawnego urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów;

4.1.2. Korzystanie z poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox oraz inne przeglądarki umożliwiające obsługę standardów HTML, CSS, Java Script);

4.1.3. Włączenie obsługi plików Cookies i języka JavaScript;

4.1.4. Posiadanie aktywnego konta e-mail do podania kontaktu w celu realizacji usługi.

4.2. W razie korzystania przez Zamawiającego lub Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych usług lub niewykonanie usług.

4.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz przesyłania danych osobowych, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.

5. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

5.1. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu oznacza, że Zamawiający zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5.2. Zamawiający może składać zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

5.3. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający wybiera w Serwisie przycisk „Zamów teraz” lub „Dodaj do koszyka”, po czym zostanie przekierowany do koszyka.

5.4. Po kliknięciu przycisku “Dodaj do koszyka” wybrana przez Zamawiającego usługa zostaje dodana do koszyka i Zamawiający może dodać kolejną. Po dodaniu do koszyka wybranych usług Zamawiający może kontynuować proces zamawiania klikając przycisk “Zobacz koszyk”, który przekieruje go na stronę “Twój koszyk”. Po kliknięciu przycisku “Zamów teraz” Zamawiający zostanie przekierowany na stronę “Twój koszyk” a do jego koszyka zostanie dodana jedna wybrana usługa.

Zamawiający może zamówić każdorazowo więcej niż jedną usługę. Na stronie “Twój koszyk” widoczna jest informacja dotycząca wybranych usług, liczba zamówionych usług oraz cena za wybraną liczbę usług oraz cena za przesyłkę kurierską jeśli taka jest wyodrębnioną częścią usługi.

5.5. Zamawiający, wybierając opcję „Kupuję i płacę” przy wybranej usłudze, składa zamówienie na przygotowanie i realizację usługi przez e-covidtest.com.

5.6. Zamawiający, składając zamówienie na wybraną usługę składa zamówienie na wszystkie usługi składowe, o których mowa w punktach dotyczących tej usługi a zawartych w Regulaminie.

5.7. Zamawiający może kontynuować proces zamówienia po kliknięciu w ikonę „Przejdź do kasy” przekierowująca na stronę „Adres i zapłata”, na której podaje swój adres e- mail, który będzie wykorzystywany przez e-covidtest.com do kontaktu z Zamawiającym, swoje imię i nazwisko, aktualny numer do kontaktu telefonicznego, kod pocztowy adresu dostawy na terenie Polski oraz pełny adres umożliwiający dostawę, pod który ma zostać dostarczony Zestaw Covid IgG+IgM lub Zestaw Covid Antygeny lub Zestaw Covid Antygeny ze Śliny za pośrednictwem kuriera.

5.8. Na stronie „Twój koszyk” istnieje możliwość dodania kodu rabatowego.

5.9. Zamawiający wybiera ponadto metodę płatności za zamówione usługi zgodnie z pkt. 6.4 Regulaminu.

5.10. Zamawiający zostanie poproszony o potwierdzenie prawidłowości danych osobowych wskazanych w procesie zamówienia oraz zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie pola wyboru znajdującego się odpowiednio przy określeniu „Oświadczam, że wskazane dane są prawdziwe i aktualne” oraz „Akceptuję Regulamin”. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem realizacji zamówienia.

5.11. Procedura złożenia zamówienia zostanie zakończona po kliknięciu w ikonę „Kupuję i płacę”. Zamawiający otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenia złożenia zamówienia.

5.12. Po otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z 5.11 Regulaminu, Umowa z Usługodawcą zostaje zawarta.

5.13. Zamawiający może zastrzec, że dostępna w Serwisie usługa zostanie przygotowana na rzecz osoby trzeciej. W tym celu powinien dodać taką informację w komentarzu do zamówienia w drugim kroku zamówienia „Zamówienie” w części Dodatkowe informacje – Uwagi do zamówienia.

5.14. Realizacja kolejnych części Umowy dotyczących usługi Covid IgG+IgM lub Covid Antygeny lub Covid Antygeny ze Śliny następuje zgodnie z Regulaminem a także dołączoną do wybranego Zestawu instrukcją.

6. PŁATNOŚCI

6.1. Cena każdej usługi w Serwisie podana jest w Serwisie w polskich złotych (PLN) i jest ceną brutto.

6.2. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest Zamawiającemu przed podjęciem przez niego decyzji co do złożenia zamówienia.

6.3. Zamawiający po kliknięciu w ikonkę „Zamawiam i płacę”, na końcu procesu składania zamówienia, zostanie przekierowany do formularza zapłaty dostępnego na stronie internetowej Podmiotu realizującego płatność.

6.4. Zamawiający może dokonać płatności wybierając jedną z poniższych metod:

6.4.1. za pośrednictwem podmiotów realizujących płatność, zgodnie z regulaminem obowiązującym u danego podmiotu;

6.4.2. przelewem bankowym na konto 27 1090 0088 0000 0001 4411 6797. Dane do przelewu zostaną wyświetlone oraz wysłane drogą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail, po kliknięciu w ikonę “Kupuję i płacę” jeżeli wybrana została płatność przelewem.

6.4.3. w ramach Przelewy24 (natychmiastowe przelewy bankowe, karty oraz raty): Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), PayPal. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

6.5. Zamawiający może skorzystać z kodu rabatowego. Kod rabatowy należy wprowadzić przed kliknięciem w ikonę „Przejdź do kasy”. Informacja o całkowitej wartości zamówienia zostanie zmodyfikowana o przysługujący Zamawiającemu rabat.

6.6. Po otrzymaniu przez Usługodawcę, od podmiotu realizującego płatność, potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Zamawiającego, Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

6.7. Zamawiający składając zamówienie i akceptując regulamin wyraża jednocześnie zgodę na dostarczenie faktury za zamówienie wyłącznie w wersji elektronicznej na podany w procesie zamówienia adres email.

7. DOSTAWA ZESTAWU Covid IgG+IgM oraz Covid Antygeny oraz Covid Antygeny ze Śliny

7.1. Dostawa Zestawu Covid IgG+IgM oraz Covid Antygeny oraz Covid Antygeny ze Śliny nastąpi w możliwie szybkim terminie, nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności zgodnie z punktem 6.6 Regulaminu.

7.2. Dostarczenie Zestawu Covid IgG+IgM oraz Covid Antygeny oraz Covid Antygeny ze Śliny następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7.3. Koszt dostawy, wskazany w procesie zamawiania, jest doliczany do końcowej wartości zamówienia.

8. KONSULTACJA LEKARSKA DO USŁUG Covid IgG+IgM oraz Covid Antygeny oraz Covid Antygeny ze Śliny

8.1. W celu realizacji konsultacji lekarskiej jako integralnej części usług Covid IgG+IgM lub Covid Antygeny lub Covid Antygeny ze Śliny Użytkownik powinien postępować według instrukcji załączonej do każdego Zestawu.

8.2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do instrukcji postępowania, informacji przekazanych za pośrednictwem Zestawu Covid IgG+IgM lub Covid Antygeny lub Covid Antygeny ze Śliny wysłanego w celu realizacji usługi lub charakteru tej usługi, w szczególności dających się przewidzieć następstwach skorzystania z niej, Użytkownik może skonsultować się pisząc na adres [email protected] lub zadzwonić na numer 515 028 181. Użytkownik może również opcjonalnie wyrazić zgodę na wysyłkę informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

9.2. Prawo do odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej [email protected] bądź przesłanie listownie na adres: Render Konrad Kosmala, ul. Stawki 2/1707, 00-193 Warszawa, podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie nie musi zostać złożone na jakimkolwiek formularzu.

9.3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na wskazany w punkcie 9.2 Regulaminu adres lub adres poczty elektronicznej przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiającemu zwracane są wszelkie płatności uiszczone przez Zamawiającego, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

9.5. Zwrot następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

9.6. W przypadku, gdy Zamawiający jest w posiadaniu Zestawu Covid IgG+IgM, Zestawu Covid Antygeny lub Zestawu Covid Antygeny ze Śliny i skorzystał z prawa odstąpienia od umowy po otrzymaniu Zestawu Covid IgG+IgM, Zestawu Covid Antygeny lub Covid Antygeny ze Śliny, Zamawiający zwraca otrzymane materiały na adres: : Render Konrad Kosmala, ul. Stawki 2/1707, 00-193 Warszawa.

9.7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

9.8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeśli Zamawiający lub Użytkownik użył, otworzył lub naruszył składniki Zestawu. W tej sytuacji bowiem przedmiotu świadczenia nie można już zwrócić ze względów higienicznych.

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I KNOW-HOW

10.1. E-covidtest.com oświadcza, że Serwis oraz jego zawartość, a także inne utwory e-covidtest.com wykorzystywane w procesie realizacji Umowy, chronione są przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

10.2. Serwis oraz udostępniane za jego pośrednictwem materiały i aplikacje stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy. Z chwilą pobrania przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów lub aplikacji z Serwisu, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów i aplikacji dla celów niekomercyjnych, w zakresie własnego użytku osobistego.

11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

11.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, w którym działanie lub zaniechanie Usługodawcy było niezgodne z Umową lub Regulaminem, w szczególności w przypadku braku dostarczenia Zestawu Covid IgG+IgM, Zestawu Covid Antygeny lub Covid Antygeny ze Śliny w terminie określonym w Regulaminie.

11.2. Użytkownikowi, który nie jest jednocześnie Zamawiającym, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, jeśli uzna, że działanie lub zaniechanie Usługodawcy jest niezgodne z Regulaminem, w tym jeśli napotkał na problemy z działaniem Serwisu, podczas zamawiania lub pracy kuriera lub jeśli wystąpił problem z Zestawem Covid IgG+IgM, Zestawem Covid Antygeny lub Zestawem Covid Antygeny ze Śliny.

11.3. Reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres: : Render Konrad Kosmala, ul. Stawki 2/1707, 00-193 Warszawa. 

11.4. Reklamacja powinna wskazywać:

11.4.1. imię i nazwisko Zamawiającego lub Użytkownika,

11.4.2. opis przyczyny reklamacji

11.4.3. adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub Użytkownika.

11.4.4. numer LOT, który widoczny jest na saszetce w którą jest zapakowany test kasetkowy będący częścią Zestawu Covid IgG+IgM, Zestawu Covid Antygeny lub Zestawu Covid Antygeny ze Śliny, którego dotyczy reklamacja.

11.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

11.6. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca powiadomi reklamującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pomocą listu poleconego.

11.7. W przypadku uznania przez Usługodawcę zasadności zgłoszonej reklamacji w zakresie w jakim niemożliwe jest poprawne zrealizowanie usługi:

11.7.1. Użytkownik uprawniony jest do przesłania nowego Zestawu tożsamego z reklamowanym,

11.7.2. Zamawiający uprawniony jest do zwrotu ceny uiszczonej przez Zamawiającego.

11.8. Skorzystanie z reklamacji nie wyłącza, ani nie ogranicza, możliwości skorzystania z drogi sądowej lub:

11.8.1. zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

11.8.2. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;

11.8.3. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowa zostaje wykonana z chwilą zakończenia konsultacji lekarskiej polegającej na interpretacji wyniku Zestawu Covid IgG+IgM, Zestawu Covid Antygeny lub Zestawu Covid Antygeny ze Śliny pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

12.2. Usługodawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za należytą staranność oferowanych i udzielanych usług, w tym konsultacji lekarskich.

12.3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Zamawiającego i Użytkownika działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Serwisu, korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

12.4. E-covidtest.com zastrzega prawo do występowania przerw technicznych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, konserwacji lub rozbudowy Serwisu. Informacja o przerwach technicznych będzie przekazywana za pośrednictwem Serwisu z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.

12.5. Usługodawcy mogą dokonać zmiany Regulaminu w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, w szczególności zapobiegania nadużyciom, a także w celu uaktualnienia usług oferowanych Użytkownikom. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie i/lub wysłana na adresy email przypisane do kont Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Użytkowników i nie będą miały zastosowania do już zawartych Umów, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.

12.6. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą korzystając z adresu e-mail: [email protected]

12.7. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących Covid IgG+IgM lub Covid Antygeny lub Covid Antygeny ze Śliny Użytkownik może skontaktować się z e-covidtest.com korzystając z adresu e-mail: [email protected]

12.8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania w Serwisie.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00 
0
Twój koszyk